Planowanie polityk publicznych na rzecz osób z niepełnosprawnością na Białorusi

Aktualności

26.10.2016

22 kroki... - zaproszenie do lektury

W publikacji „22 kroki do strategii. Standard tworzenia i aktualizacji dokumentów planistycznych z zakresu polityki społecznej”pokazujemy w jaki sposób tworzyć dokumenty planistyczne włączając w proces możliwie szerokie grono osób, których bezpośrednio dotyczy strategia oraz ekspertów i urzędników odpowiedzialnych za jego realizację oddając w ręce czytelników gotowe do użycia narzędzie. Zarysowujemy projekt realizowany w związku z ratyfikacją Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, sam dokument oraz polskie realia. Broszurę opracowali eksperci z Fundacji TUS – Małgorzata Peretiatkowicz-Czyż i Piotr Todys.

Broszura zawiera dostosowane do realiów białoruskich narzędzie, 22 kroki, podzielone na 6 bloków działań:

I – Inicjowanie prac

Rozpoczynamy blok od podjęcia decyzji i zobowiązania o tworzeniu bądź aktualizacji strategii, omawiamy partycypacyjność procesu, przede wszystkim pod kątem prowadzenia konsultacji społecznych, przechodzimy przez powołanie zespołu, podział zadań i ról, kończymy na współpracy z decydentami.

II – Planowanie strategiczne

Pokazujemy w jaki sposób przeprowadzić diagnozę identyfikującą problemy społeczne (w tym związane z kwestią niepełnosprawności), jak grupować i nazywać problemy, hierarchizować je i wybierać te, które będziemy chcieli rozwiązać. Następnie przechodzimy przez formułowanie celów głównych i szczegółowych, mapowanie zasobów oraz planowanie rezultatów i wskaźników ich realizacji.

III - Praca nad programem działań

Ten blok dotyczy planowania działań, tworzenia programów oraz kosztorysów.

IV - Zaplanowanie oceny i aktualizacji

Tłumaczymy tu w jaki sposób planować działania sprawdzające – monitoring, ewaluację i ewentualną aktualizację założeń.

V – Weryfikacja

Przez weryfikację rozumiemy przede wszystkim konsultacje i analizę poprawności strategii, wraz z jej formalną poprawnością.

VI – Przyjęcie i wdrożenie

Czyli końcowy etap procesu, w którym władze lokalne przyjmują dokument i rozpoczynają wdrażanie go w życie.

 

W publikacji przekazujemy też informacje na temat tego, co należy mieć, aby rozpocząć proces. Szczegółowo opisujemy wybrane metody i techniki. Kończymy refleksjami z pilotażu zrealizowanego na polskim gruncie pokazując wybrane przykłady sukcesów i porażek w planowaniu i realizacji działań na rzecz osób z niepełnosprawnością.